مشاوره تبلیغاتی

چرا برنامه تبليغاتی؟

کمپين تبليغاتی موثرترين ، سريع ترين واقتصادی ترين روش برای پيشبرد فروش محصولات و خدما ت شماسـت،به دليل وجود برنـامه ريزی دقـيق، بودجه بندی منا سب و ايجاد يک پيام قوی و يک دست برای مخاطبين، اسکارد به مشتريان خود توصيه ميکند که به فعاليت ھا ی تبليغاتی خود به شـکل يک کمپين نگاه کنند.تجربه نشان داده است که اين روش باعث کاھش محسوس ھزينه ھای تبليغاتی ميگردد، چرا که دیدگاھی مشترک برای استوديو، مشتری و مخاطب ايجاد نموده و از دوباره کاری جلوگيری ميکند.

بصورت عملی ارائه کمپين با متد اسکارد منجر به در اختيار داشتن امتيازات ذيل ميباشد :

تقو يت روابط عموم ی با روش ھای موثر و ارزان قيمت

يکدست کردن شخ صيت گرافيکی موسسه يا محصول

اجر ای انواع رسانه ھای مختلف ب ته به نياز و بودجه در نظر گرفته شده

اجر ای مجموعه بد ست آمده با بھترين کيفيت و در حداقل زمان تص حيح استراتژی برای حرکات تبليغاتی بعدی

سود کارفرما را به طور خلاصه می توان در موارد زير تقسيم نمود :

مشخص بودن بودجه

قابليت اصلاح در طول مسير

قابليت مانور در برابر رقبا

برر سی تاثير حرکت ھای انجام شده بر روی فروش محصولات و خدمات

فعاليت ھای دپارتمان مشاوره عبارتند از :

طراحی ساختار با اريابی و فروش  برای موسسا ت، شرکت ھا و سازمان ھا گام نخست تا پله آخ ر

ارز يابی و انتخاب متقاضيان در حوزه بازاريابی

مشاوره دوباره چگونگی افزايش فروش

مشاوره در خصو ص انتخاب برند Branding

مشاوره در حوزه ھای Promotion شامل: تبليغات، روابط عمومی، پيشبرد فروش، بازاريابی به روش حرفه ای

قيمت گذاری، چرخه عمر محصول، نحوه توزيع، ارائه محصول جديد به بازار

کمپين توسط اسکارد تدوين و اجرا می شود ، مراحل ارائه کمپين عبارتند از:

ارزيابی بازار- سھم از بازار فعلی آگھی دھنده

تعيين ھدفھای تبليغات- سھم از بازار مطلوب و مورد درخواست

محاسبات و تعيين بودجه تبليغات

طرح ريزی گروه خالقيت

طرح ريزی رسانه ھا يا انتخاب رسانه

طرح ريزی گروه طراحی نسخه

آزمايش و بازبينی پيش از انتشار نسخه- نظرسنجی

گروه توليد

نظارت، تصحيح خطاھا، گسترش برنامه تبليغاتی، مقابله با برنامه تبليغاتی رقبای تازه

برخی از شرکتھايی که تا بحال به خدمات ما اطمينان کرده اند :

شورای عالی انقالب فرھنـگی . سازمان مرکزی تعاون روستـايی . شرکت کــدبانو (دلپذير) . سـکو ايران . لوله و اتصـاالت البـرز. ويســتا فـوم . انجمن خيـرين مسکن سـاز . سھنـد آوا الکتريک . دربـھای تمام اتوماتيک گزينـه طاليـی . شـرکت سـازه گستـر سايپــا. مجتمع بين المللی باغ مينو . موسسه ھمشھری. وزارت جھاد کشاورزی. فوالد البرز. شرکـت رشد صنعت نيرو . پوشـاک ھنـگ تن. بازرگـانی فداقی . بنيـاد مسـکن انقـالب اسالمی . پــگاه تھران . موننــکو ايران . لوازم خانـگی پـاکشوما . نشـر شـھر . شيالنه. فروشگاھھای زنجيره ای اتکا . روزنامه تـھران امــروز . مـزدا يدک . پتسا صنعت . واريان ايران . پژوھشگاه علوم و فناوری.باغ کتاب تھران . بـرج ھای طاليی کيش . ايـدنان . مــوسسه آمـوزش عـالی مـاھــان . کاچيران. ايران گام . لوازم خانگی ميديا .ھود کـن.

 

4 دیدگاه ها

  1. سایبان گفت:

    ممنون از مطالب خوبتون. به سایت کوچک
    ما هم سر بزنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *